Lý DO Y TẾ CỦA TIỂU BANG. THỦ Đô - SỨC KHỎE CỦA DâN TỘC

Lý do Y tế của Tiểu bang. Thủ đô - sức khỏe của dân tộcEditor Choice
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Hãy nghĩ-cảm ơn Medyczna Racja Stanu, vào ngày 17 tháng 4, tại trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan tại Cung điện Staszic, lần thứ ba tổ chức một cuộc họp hệ thống chuyên gia tạo thành một nền tảng đối thoại giữa các vòng hình thành ý kiến ​​liên quan đến những thách thức quan trọng nhất